Voorzitter Raad van Toezicht

Beweeg met ons mee

We zijn op zoek naar :

Voorzitter Raad van Toezicht

De Sint Maartenskliniek

Als gespecialiseerd ziekenhuis is de Sint Maartenskliniek in Nederland en Europa al sinds 1936 toonaangevend in de behandeling van aandoeningen op het gebied van houding en beweging. Dat is altijd zo geweest en dat blijft ook zo. Doordat het ziekenhuis zich volledig richt op orthopedie, pijnbehandeling, reumatologie en revalidatiegeneeskunde, inclusief de daarbij behorende anesthesiologie, radiologie en farmaceutische zorg, is de ervaring en kennis op deze gebieden groot. Daarin wil zij nummer 1 blijven (of worden) in Nederland. Sint Maartenskliniek staat steeds aan de voorkant van de ontwikkelingen en geeft die ontwikkelingen mede richting. De wijze waarop zij invulling geeft aan haar zorg wordt voortdurend aangepast, ontwikkeld en vernieuwd. De professionals binnen Sint Maartenskliniek weten als geen ander wat het hebben van een beperking in beweging betekent en wat het is als handelingen die voorheen vanzelfsprekend waren, moeilijk of zelfs onmogelijk zijn geworden. Omdat het te veel pijn doet of omdat het simpelweg niet meer gaat. De opgave is al 87 jaar hetzelfde: mensen verder helpen in beweging.

De meeste zorg van Sint Maartenskliniek wordt aangeboden vanuit de locatie Nijmegen. Naast de vestiging in Nijmegen biedt zij haar gespecialiseerde zorg ook aan op andere locaties, waarvan de locaties Woerden (poliklinische vestiging orthopedie en reumatologie) en Boxmeer (Sint Maartenskinderkliniek in samenwerking met Pantein en Radboudumc, orthopedie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde) de meest omvangrijke zijn. In 2019 zijn een nieuwe revalidatieomgeving en een nieuw OK-complex gerealiseerd op locatie Nijmegen. In december 2020 verwierf de Sint Maartenskliniek de JCI-accreditatie. Op dit moment optimaliseert zij haar dienstverlening aan de patiënt, onder andere met het implementeren van het programma ‘Maartenskliniek as a Service’. In 2023 worden de verpleegafdeling van de orthopedie en het pijnbehandelcentrum gerenoveerd.

Sint Maartenskliniek behandelt per jaar zo’n 55.000 mensen, afkomstig uit heel Nederland. In de kliniek werken ruim 1400 mensen, waaronder meer dan 120 medisch specialisten en assistent-geneeskundigen in opleiding. De kliniek heeft een eigen afdeling voor wetenschappelijk onderzoek.
Sint Maartenskliniek is een financieel gezonde onderneming en kent een stevig weerstandsvermogen. De totale concernomzet bedraagt ruim € 180 mln. De komende jaren ligt de focus op het realiseren van gezonde kwalitatieve groei en op structurele positieve financiële resultaten, teneinde voldoende middelen vrij te maken om te kunnen blijven investeren in innovaties en nieuwe initiatieven.

Strategie en ambitie

In beweging blijven is goed voor de mens, het houdt je lichaam en hersens gezond. Bewegen voorkomt dat je ziek wordt. En voorkomen is de meest duurzame oplossing om met minder mensen en middelen de kwaliteit van zorg op peil te houden, nu en in de toekomst.
De meeste mensen kunnen zelf bewegen, thuis en in hun omgeving. Toch is er ook een aanzienlijke groep mensen, kinderen en volwassenen, voor wie bewegingsvrijheid niet vanzelfsprekend is, vanwege een aandoening bijvoorbeeld die hen belemmert. Zij hebben dan medisch-specialistische zorg nodig – zoals een operatie, therapie, revalidatie en medicatie – om weer regie te kunnen voeren over hun eigen leven, zoals zij dat voor ogen hebben.
In dat leven met bewegingsvrijheid vervult de Sint Maartenskliniek een hele specialistische rol. Al 87 jaar zijn is de Sint Maartenskliniek hét centrum voor houding en beweging en al 87 jaar groeit zij mee met de samenleving via haar specialismen orthopedie, reumatologie, revalidatie en pijnbestrijding. De Sint Maartenskliniek brengt kennis, patiëntgebonden onderzoek en innovatie. De Sint Maartenskliniek vervult de rol van medisch specialist, leidt mensen op en levert altijd goede zorg en in complexe situaties levert zij topzorg. Daar staat de Sint Maartenskliniek om bekend en daar wordt zij zeer om gewaardeerd, door patiënten en samenwerkingspartners. En ook de medewerkers zijn tevreden en trots. Trots op de kwaliteit, trots op de zorg die w, trots wordt geleverd en op haar markante historie.
De Sint Maartenskliniek heeft altijd aan de voorkant gestaan van de ontwikkelingen in de zorg. En aan die voorkant wil zij blijven. Verder in beweging zijn is voorop blijven lopen en het nieuwe blijven doen, in het besef dat het nooit klaar is. Verder in beweging versterkt De Sint Maartenskliniek daarom met het woord ‘thuis’. Want thuis is het doel, daar speelt het leven van de patiënten zich af. Vanuit thuis raadplegen ze de Sint Maartenskliniek en worden ze geholpen, digitaal. En als ze soms naar De Sint Maartenskliniek toe moeten komen, dan wil de Sint Maartenskliniek dat ze zich thuis voelen. En dat ze thuis zijn bij de Sint Maartenskliniek: ‘ze weten de weg, ze weten wat ze aan ons hebben, ze weten wat ze kunnen verwachten’.

Ambitie

“Onze ambitie is groei passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen:
• in aantal patiënten, in kwaliteit van zorg, in erkenning en herkenning voor onze specialistische rol in houding en beweging op het gebied van kennis, onderzoek opleiding, innovatie, zorg en medisch specialisme;
• in onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om zorgkosten te verlagen, wachttijden te verkorten en in te zetten op preventie door samen met patiënten te kiezen voor een leefstijl die past bij verder in beweging;
• in werkgeluk voor onze medewerkers, stimuleren van ontwikkelruimte voor onze medewerkers en in het ontwikkelen van onze medewerkers om met elkaar en met patiënten te digitaliseren.”

Missie

“Wij worden door patiënten, verwijzers, samenwerkingspartners en zorgverzekeraars erkend als dé kliniek voor houding en beweging. Wij zorgen er samen met patiënten voor dat zij beter kunnen bewegen, functioneren en participeren in hun dagelijks leven. Dat doen we door middel van excellente medisch-specialistische zorg. We meten systematisch de resultaten van ons werk. Zo maken we onze waarde aantoonbaar en verbeteren we continu. Wij werken samen met partners in de zorgketen, met als voorwaarde dat deze samenwerking leidt tot betere of efficiëntere zorg voor patiënten. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en werken aan de beperking van zorgkosten.”

Organisatie structuur

De Stichting Sint Maartenskliniek heeft een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De zorgafdelingen worden geleid door een manager zorg & bedrijfsvoering en een medisch manager op basis van duaal management. De stafdiensten kennen een eenhoofdige leiding.
Bestuur, toezicht en verantwoording zijn ingericht volgens de principes van de Governancecode Zorg 2022. Deze principes vormen een leidraad voor het handelen van de organisatie.

Voor meer achtergrondinformatie, waaronder het jaarverslag van 2022, zie: https://www.maartenskliniek.nl/over-de-sint-maartenskliniek

De Raad van Toezicht

De raad van toezicht fungeert als werkgever van de raad van bestuur en functioneert als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur. Centraal staat het toezien op het beleid van de raad van bestuur en de wijze waarop het gevoerde beleid ertoe leidt dat de Sint Maartenskliniek haar maatschappelijke doelen verwezenlijkt. De leden van de raad van toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de raad van bestuur, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen.
In de uitoefening van zijn taken ziet de raad van toezicht in het bijzonder toe op:
• Realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie.
• Strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling.
• Opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.
• Financiële verslaglegging.
• Kwaliteit en de veiligheid van de zorg.
• Naleving van wet- en regelgeving.
• De verhouding met belanghebbenden, zoals cliënten en werknemers.
• De wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Algemeen profiel Raad van Toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden met verschillende achtergronden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Uitgangspunt voor het functioneren van de raad van toezicht is het als raad uitvoeren van de statutaire taken.


De raad van toezicht van de Sint Maartenskliniek bestaat op dit moment uit:
Voorzitter: Dhr. dr. R.G.M. Penning de Vries
Vice-voorzitter: Mw. mr. H.W. Vogels
Leden: Mw. drs. G.L. Schneemann, mw. drs. S.M. Mulder en dhr. Ir. A.H. Lieftinck

De raad van toezicht kent drie commissies die de raad adviseren: de auditcommissie financiën, de auditcommissie kwaliteit en veiligheid en de remuneratiecommissie. Ze ondersteunen en verdiepen de toezichthoudende rol van de raad van toezicht voor het specifieke deelterrein.

Kernwaarden
De kernwaarden van de Sint Maartenskliniek - mensgericht, excellent, innovatief en ondernemend – vormen een belangrijk uitgangspunt voor de raad van toezicht; ze worden ook gebruikt als toetsingskader bij voorstellen van de raad van bestuur. De kernwaarden moeten passen bij ieder lid van de raad van toezicht. De competenties van de raad van toezicht zijn ook primair gekoppeld aan deze kernwaarden. Daarnaast hebben alle leden van de raad van toezicht affiniteit met de zorg en stellen ze de patiënt centraal.

Diversiteit
Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid van de leden. Ook streeft de Raad bij zijn samenstelling naar diversiteit in de breedste zin.


Competenties
De volgende competenties zijn een vereiste voor alle leden:
• Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties.
• Kennis en ervaring om de zorginstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen.
• Voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment.
• Bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving, kennis van governanceregels.
• Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid.
• Evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid.
• Teamplayer met gevoel voor humor.
Voorts gaat de voorkeur uit naar leden met de volgende aanvullende competenties:
• Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken.
• Kritisch-analytisch oordeelsvermogen.
• Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.
• Inzicht in het veld van stakeholders (maatschappij/politiek).
• Reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag.
• Proactieve opstelling; informatie zoeken, dóórvragen, netwerken.
• Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.
Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
De leden van de Raad van Toezicht hebben daarnaast specifieke aandachtgebieden van waaruit zij expertise inbrengen in de Raad. Dat zijn de aandachtsgebieden: medisch, financieel, kwaliteit & veiligheid, juridisch, HR, marketing en digitalisering. Voor het profiel waar nu voor geworven wordt, is aanvulling van de financiële expertise wenselijk.


Wegens het naderende einde van de tweede zittingstermijn van Dhr. dr. R.G.M. Penning de Vries komt de raad van toezicht van de Sint Maartenskliniek graag in contact met een kandidaat voor de positie van voorzitter raad van toezicht.

Verwachtingen

De nieuwe voorzitter heeft als bestuurder stevige ervaring opgedaan in een complexe organisatie in een sterk veranderende omgeving. Hij of zij weet goed toezicht te houden op en advies te geven over de strategische positionering en organisatorische vormgeving van Sint Maartenskliniek en is ervaren in het vormgeven en praktiseren van governance modellen die effectief en efficiënt zijn. Hij of zij heeft ervaring in het toezicht houden op bestuursteams en kan de relatie met interne en externe stakeholders op toezichthoudend niveau goed representeren. Gezocht wordt naar een kandidaat met kennis van de zorgcultuur en specifieke financieel/economische deskundigheid (ondernemerschap). Hierbij wordt verwacht dat hij of zij affiniteit heeft met het patiëntenperspectief. Concreet betekent dit aandacht en gevoel voor medisch-technische kwaliteit, als wel de bejegening van de patiënt als partner in het behandeltraject De kandidaat dient bij voorkeur afkomstig te zijn uit een publieke of private kennisintensieve organisatie en affiniteit te hebben met het werken met professionals.


Aanvullend daarop worden van een (potentieel) voorzitter aanvullende kwaliteiten verwacht. Hij of zij dient zich als teamplayer op te stellen, een verbinder te zijn, een inspirerende persoonlijkheid te zijn, het vermogen te hebben om te luisteren en doortastend te kunnen optreden. Gelet op het (inter)nationale bereik van de Sint Maartenskliniek is een nationaal netwerk c.q. uitstraling van belang.

De kandidaat is een gerespecteerde gesprekspartner voor de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de Patiëntenadviesraad en de Multidisciplinaire adviesraad. Daarnaast is het van belang dat hij of zij een goede relatie onderhoudt met de Medische Staf, het concern managementteam, en andere relevante externe partijen. Hij of zij is een sparringpartner die zich bewust is van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de strategie van Sint Maartenskliniek en daarover effectief in gesprek kan gaan met de Raad van Bestuur.

Vereisten

Profiel

De kandidaat heeft met voorkeur meerdere van de volgende kenmerken:
• Relevante bestuurlijke ervaring in complexe organisaties;
• Strategisch sterk;
• Toezichthoudende ervaring (waaronder ervaring in het lezen en ordenen van zichtbare en niet zichtbare processen aan de bestuurstafel). Hij of zij is zich bewust van de interactie in een toezichthoudende en bestuurlijke setting, waarbij zelfreflectie en intervisie belangrijke thema’s zijn. Hij of zij is goed bekend met de verantwoordelijkheden en juridische aansprakelijkheid van toezichthouders;
• Affiniteit met de zorgsector;
• Progressieve kijk op governance in een zorginstelling (niet bang om proactief governance regels in te richten die de slagvaardigheid en effectiviteit van het toezichthouden vergroten;
• Een actieve, aimabele en prettige samenwerkende stijl die door alle stakeholders inhoudelijk wordt gewaardeerd en waar de kandidaat tegelijkertijd ruimte creëert om tussen de verschillende belangen en meningen als bruggenhoofd op te treden;
• Voldoende tijd en beschikbaarheid;
• Conceptuele denker met oog voor vertaling naar de praktijk;
• Specifieke financieel/economische deskundigheid (ondernemerschap);
• Aandacht en gevoel voor medisch-technische kwaliteit, als wel de bejegening van de patiënt als partner in het behandeltraject;
• Bij voorkeur afkomstig uit een publieke of private kennisintensieve organisatie en affiniteit met het werken met professionals;
• Open mind en een flexibele opstelling;
• Teamplayer en verbinder;
• Beschikken over een goed netwerk, bij voorkeur in de regio van Nijmegen;
• Vermogen tot luisteren en doortastend optreden;
• Bescheiden en toegankelijk;
• Hart voor kwalitatief goede zorg (intrinsiek gedreven).

Bezoldiging

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders voldoet aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Nu solliciteren

De werving is uitbesteed aan The Executive Network.

Uitsluitend schriftelijke reacties worden in behandeling genomen via e-mail:

Vacature.sintmaartenskliniek@ten.nl

Sluitingsdatum: 27 november 2023