WoondroomZorg

Steeds vaker kiezen mantelzorgers van mensen die in het dagelijks leven zorg en begeleiding nodig hebben voor de mogelijkheid om die zorg – samen met andere zorgvragers – zoveel mogelijk zelf te organiseren. Door gebruik te maken van een PGB (persoonsgebonden budget) en de krachten te bundelen kan op die manier met relatief beperkte middelen kwalitatief goede zorg worden gerealiseerd. Op deze manier houden mantelzorgers en cliënten de regie over de manier waarop de zorg wordt georganiseerd en verleend en blijven zij daarbij betrokken.

Kernactiviteiten van WoondroomZorg:

  • Het leveren van ondersteunende begeleiding, huishoudelijke verzorging en andere vormen van geïndiceerde thuiszorg ten behoeve van kleine mantelzorginitiatieven.
  • Het daartoe mede faciliteren van de totale bedrijfsvoering van kleine mantelzorginitiatieven op het gebied van wonen en zorg, die zijn bedoeld voor mensen met een levenslange zorgbehoefte.
  • Het bewaken van het handhaven van de uitgangspunten van het Woondroomconcept, waarbij de regie bij de betrokken mantelzorgers ligt.

Doel

Mensen met een levenslange zorgbehoefte wonen zo zelfstandig mogelijk en ontvangen zorg en begeleiding op vraag en afgestemd op hun persoonlijke behoefte. 
Ouders en/of mantelzorgers blijven betrokken bij de zorg voor hun verwante. 

Uitgangspunten daarbij zijn:

  • De bewoner en diens zorgvraag staan centraal
  • De zorg wordt zoveel mogelijk op maat geleverd
  • De ouders / mantelzorgers hebben de regie

Er wordt ondersteuning geboden op de leefgebieden: wonen, werken en/of dagbesteding en ontspanning (sociale contacten) zonder het gevoel van zelfstandigheid en zelfbeschikking van de bewoners aan te tasten.

Doelgroep

WoondroomZorg richt zich op ouder- en mantelzorggroepen die een kleinschalig wooninitiatief realiseren voor hun kind / verwante met een levenslange zorgbehoefte. Financiering van de zorg geschiedt door gebruik te maken van een PGB. 

Het Woondroomconcept is oorspronkelijk bedoeld en ontwikkeld voor normaal begaafde mensen met autisme. Met kleine aanpassingen is het ook geschikt te maken voor andere doelgroepen met een levenslange zorgbehoefte.

Werkwijze

WoondroomZorg richt zich op alle taken die te maken hebben met het selecteren, in dienst hebben, opleiden en begeleiden van deskundig personeel en taken die liggen op het terrein van technische bedrijfsvoering. 
In de praktijk betekent het dat WoondroomZorg alle verantwoordelijkheden en risico’s op het gebied van werkgeverschap draagt, terwijl het plaatselijke bestuur maximale regie over het eigen project behoudt. Bij het werving- en selectieproces spelen de mantelzorgers uiteraard een essentiële rol. 

Alle voorwaarden worden in de dienstverleningsovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. 

Tussen WoondroomZorg en de plaatselijke wooninitiatieven bestaat een normale Klant – leverancierrelatie. Dat betekent dat het contract te allen tijde kan worden ontbonden als er ontevredenheid bestaat over de uitvoering van de afgesproken taken, en deze ontevredenheid niet kan worden opgelost door overleg en aanpassing van de werkwijze. Hierdoor is de maximale invloed van de klant gegarandeerd, want zonder klanten heeft WoondroomZorg geen reden van bestaan.

Locaties

WoondroomZorg - bezoekadres

Van Dam van Isseltweg 2A
4191 KC  Geldermalsen

WoondroomZorg - De Busehoek

Mr. Poldermanweg 13
6871 XN  Renkum

WoondroomZorg - Grasboom Veenendaal

Van Kootenerf 40
3907 MN  Veenendaal
Gehandicaptenzorg
Van Dam van Isseltweg 2 A
4191 KC
 Geldermalsen