Boriz

Boriz is een zorginstelling met ruime kennis en ervaring in het bieden van intensieve ambulante begeleiding bij het zelfstandig wonen aan jongeren (vanaf 18 jaar) en volwassenen met een (licht-) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek.

Wij bieden zorg op maat. Iedere cliënt wordt een individueel, passend traject aangeboden dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden.

Begeleiding wordt geboden op basis van betrokkenheid en onvoorwaardelijkheid gericht

op de toekomst. Uitgangspunten in de begeleiding zijn de kwaliteiten van de cliënt en de bewustwording van zijn mogelijkheden om deze kwaliteiten meer inhoud te geven.

Om dit te bereiken bieden wij de cliënt een eigen woonplek en één vaste begeleider.

Wij beschikken over een professioneel team van begeleiders, pedagogen, een orthopedagoog en GZ psycholoog.

 

Boriz & jij

Boriz biedt intensieve ambulante begeleiding in je dagelijks leven. Denk aan begeleiding bij het zoeken of volgen van een opleiding of werk, de post en financiën of contacten met instanties. Simpel gezegd, bij alles wat jij moeilijk of lastig vindt om zelf te regelen. Boriz vindt dat iedereen beschikt over kwaliteiten. Waar ben je goed in, wat vindt je leuk om te doen, hoe denk je over jouw toekomst en wat wil je graag bereiken? Samen met jouw begeleider kijk je naar de mogelijkheden om met jouw kwaliteiten je leven meer inhoud te geven.

 

Hoe ziet de begeleiding van Boriz er voor jou uit? Met jouw begeleider maak je samen afspraken over waar jij bij geholpen wil worden. Er worden doelen gesteld waaraan je wil gaan werken en deze doelen worden beschreven in een begeleidingsplan. Jouw begeleider bezoekt jou meerdere keren per week, thuis, op school of op het werk. Jouw begeleider kan je ondersteunen bij gesprekken met instanties zoals een gemeente, school of een werkgever.

 

Boriz vindt het belangrijk dat je een eigen woonplek hebt. Je eigen woonplek biedt rust en zekerheid. Als je om redenen op dit moment geen woonruimte hebt, dan kan Boriz je ondersteunen in het vinden van een geschikte woonruimte.

 

Boriz & baby

Boriz biedt naast intensieve ambulante begeleiding op de verschillende leefgebieden een speciaal traject voor moeder (vader) en kind. In dit traject wordt naast de vaste persoonlijk begeleider een pedagoog betrokken. De pedagoog biedt specifieke ondersteuning op het gebied van de ontwikkeling en verzorging van het kind, evenals de opvoedingsvaardigheden van de moeder (vader). Gedurende de ondersteuning gelden de wensen en behoeften van moeder (vader) als uitgangspunt en staat de veiligheid en welzijn van het kind centraal.

 

De pedagoog onderhoudt samen met moeder (vader) intensief contact met diverse betrokken instanties, zoals een verloskundige praktijk, de kraamzorg, het consultatiebureau en de POP poli. Indien nodig wordt in overleg met Bureau Jeugdzorg gekeken naar extra ondersteuning aan moeder (vader) en kind. Als blijkt dat een andere vorm van ondersteuning wenselijk of noodzakelijk is dan zal Boriz samen met moeder (vader) in overleg gaan met de Jeugdbescherming in de regio waar de moeder woonachtig is.

 

Boriz & u

Vanaf 1 januari 2015 is een groot deel van de AWBZ zorg en begeleiding opgenomen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de Gemeente. Hiermee valt de toewijzing van het recht op zorg en begeleiding onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente waarin de cliënt woonachtig is. Boriz heeft voor het bieden van begeleiding met 22 Gemeenten in de regio’s Arnhem, Nijmegen en Ede contracten afgesloten. Om voor begeleiding in aanmerking te komen is het volgende nodig:

• Een beschikking van de gemeente waar cliënt ingeschreven staat (GBA), of

• Een WLZ beschikking van het Zorgkantoor.

 

In veel Gemeenten zijn wijkteams opgezet om mensen met een zorg en/of begeleidingsvraag te ondersteunen. De verwijzing naar de juiste zorgaanbieder, zoals Boriz wordt door het wijkteam geregeld.

 

Voor het jaar 2015 geldt het zogenaamde ‘overgangsrecht’. Dit houdt in dat cliënten die al zorg en begeleiding krijgen, dit behouden. Uiterlijk begin 2016 zal er voor cliënten waarvoor het ‘overgangsrecht’ geldt ook veel gaan veranderen. In de loop van 2015 wordt duidelijk welke veranderingen dit zijn.

Geestelijke Gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Kerkstraat 20
6883 HT
 Velp (Gld)