Stichting ROOZ

Stichting ROOZ biedt levensloopgerichte begeleiding, opvang en training aan kinderen, jeugdigen en jong volwassenen die door een psychische en/of licht verstandelijke beperking moeite hebben om volledig deel te nemen aan de maatschappij.

 

Voor wie en hoe

Kenmerkend voor onze cliënten is dat zij afhankelijk zijn van ondersteuning en beperkingen ervaren in hun praktische- en sociale zelfredzaamheid. Wij streven er naar om de zelfredzaamheid van onze cliënten en hun netwerk te vergroten zodat iedere cliënt zo optimaal mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij met zo min mogelijk professionele ondersteuning.

Samen

In onze werkwijze gaan wij uit van samenwerking. Samen met cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, stagiaires en professionals bouwen aan zelfstandigheid. Deze samenwerking zorgt voor laagdrempelige en betaalbare zorg en draagt bij aan meer maatschappelijke betrokkenheid.

 

Waar wij voor staan en voor gaan!

Afhankelijk van de mate van zelfstandigheid streven wij er naar om iedere cliënt zo optimaal mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij met zo min mogelijk professionele begeleiding.

Om de zelfredzaamheid te vergroten en de maatschappelijke participatie te stimuleren maken we gebruik van de alledaagse leermomenten die de directe leefomgeving biedt. Om op deze manier de generalisatie van vaardigheden dichtbij of in de directe leefomgeving van de zorgvrager te bevorderen.

 

Wat is onze visie?

  • Het is onze drijfveer dat wij ondersteuning, opvang en zorg willen bieden met zorgvuldigheid.
  • Ondersteuning bieden die begint bij het menselijke contact; aandacht hebben voor de hulpvrager en zijn gezin en de mogelijkheden die de directe woon-en leefomgeving biedt.
  • Ondersteuning bieden die vraaggericht is, in plaats van aanbod gericht.
  • Ondersteuning bieden vanuit wederkerigheid en betrokkenheid.
  • Ondersteuning bieden waarbij niet de beperking, aandoening of stoornis bepalend is, maar de mogelijkheden van hulpvrager, de ouders/verzorgers en het cliëntnetwerk.
  • Ondersteuning bieden waarbij de samenwerking tussen formele en informele zorgaanbieders en de omgeving elkaar versterken, om zo vanuit een gezamenlijk doel er voor te zorgen dat iedereen zo zelfstandig mogelijk deel kan nemen aan de maatschappij op het gebied van wonen, scholing, werk, en vrijetijd.
  • Ondersteuning bieden met zo min mogelijk middelen en bureaucratie.
  • Ondersteuning bieden die effectief en meetbaar is en bijdraagt aan de houdbaarheid en betaalbaarheid van de zorg.
  • Ondersteuning bieden waarbij de eigen kennis, ervaring en visie van ouders, cliënten en het cliëntnetwerk richting gevend zijn in de zorg die wij verlenen. Hierin zijn wij dienstbaar en ondersteunend.
  • Kleinschalige zorg bieden. Onze kleinschaligheid zorgt ervoor dat wij; toegankelijk zijn, er één vast aanspreekpunt is, flexibel zijn en de bureaucratie ons niet beperkt. Maar ook dat wij onze cliënten en het cliëntnetwerk kennen en de ‘mens’ achter de hulpvraag willen leren kennen, om zo vanuit het persoonlijk contact samen te kunnen werken.

 

Onze kernwaarden

Afhankelijk van de mate van zelfstandigheid streven wij er naar om iedere cliënt zo optimaal mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij met zo min mogelijk professionele begeleiding op het gebied van wonen, scholing, werk en vrije tijd.

Wij kiezen positie vanuit onze kernwaarden en maken daarmee duidelijk wat wij voor onze cliënten kunnen betekenen.

 

Wij gaan uit van mogelijkheden

In alles wat Stichting ROOZ doet wordt gewerkt vanuit de gedachte wat WEL kan! Binnen deze kernwaarde wordt gezocht naar (vernieuwende) oplossingen om de cliënten zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen laten nemen in de maatschappij.

Iedereen doet mee!

Meedoen leidt tot een betere kwaliteit van leven!  Samen met de cliënt zoeken we naar de beste manier om te participeren. De ervaringsdeskundigheid van de cliënten is daarbij van grote waarde.

Wij leren van elkaar

De geboden zorg optimaliseren door te luisteren naar elkaar, door kennis te delen en door transparant te zijn, ofwel te leren. Stichting ROOZ werkt samen met collega zorgaanbieders om van elkaar te leren door kennis en ervaring te delen.  Dit alles met respect voor ieders eigen identiteit en eigenheid.

Wij zijn persoonsgericht en betrokken

De kleinschaligheid van Stichting ROOZ biedt veel ruimte voor zorg op maat. Het zorgaanbod is afgestemd op de zorgvrager en de zorgvrager beslist in overleg met de zorgverlener wat nodig is.

Locaties

Stichting ROOZ - bezoekadres

Horalaan 5
6717 LX  Ede
Geestelijke Gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Horalaan 5
6717 LX
 Ede