Thuiszorg Evital

Thuiszorg Evital maakt zich sterk om excellente zorg te bieden in eigen taal, rekening houdend met de culturele achtergrond van de cliënt. Sinds 2009 levert Evital als  jonge groeiende multiculturele thuiszorgorganisaties zorg aan zowel allochtone als autochtone cliënten in Arnhem, Nijmegen, Tiel en omgeving.

Naast het bieden van zorg, biedt thuiszorg Evital ook hulp bij het aanvragen van hulpmiddelen en/of aanpassingen zoals een rollator, scootmobiel en douchestoel.

Evital biedt huishoudelijk hulp, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, dagbesteding, palliatieve zorg, behandeling en indiceren PGB.

 

Missie

Thuiszorg Evital wil een excellente zorgverlener zijn in Arnhem, Tiel en Nijmegen.

Evital wil excelleren in de kwaliteit van de dienstverlening, de vertrouwensrelatie met de cliënten en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven. Dit moet blijken uit de waardering van de cliënten, opdrachtgevers, samenwerkingspartners en medewerkers. Tevens moet dit blijken uit de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening, efficiency en financiële resultaten.
De missie is verder uitgewerkt in de visie.

 

Visie

De visie van Evital wordt als volgt omschreven:
Het begint bij het welzijn van de cliënt, die we duurzaam ondersteunen vanuit een efficiënte organisatie op basis van wederzijds respect waarbij kwaliteit ertoe doet.
Hieronder wordt de visie verder uitgewerkt.

Het begint bij het welzijn van de cliënt …

Evital levert excellente zorg in de eigen taal en cultuur op het gebied van huishoudelijke ondersteuning, Verzorging en Verpleging, begeleiding en (gezins)ondersteunende activiteiten. De cultuur- en taaleigen zorg dient het bredere welzijn van de cliënt, draagt bij aan de matiging van de zorgvraag en de voortgaande integratie in de Nederlandse samenleving van mensen met een andere etnische achtergrond. Een samenleving waar Evital met beide benen in staat, met een warm hart, persoonlijk en voor ieder mens.
Er wordt veel aandacht besteedt aan de zorg en welzijn van de cliënten. Het welzijn van de individuele cliënt wordt uitgekristalliseerd in een zorglevering met een scherpe focus op de zelfredzaamheid, de inzet van mantelzorg en andere informele zorgvormen aan de ene kant. En aandacht voor het terugbrengen van de kosten van de extramurale zorg in Nederland aan de andere kant. Evital ziet de zorgmarkt als een maatschappelijk domein waarop de kwaliteit van de zorg optimaal moet zijn tegen minimale kosten. Belangrijke voorwaarde daarvoor is dat zorgorganisaties met verschillende specialismen zo goed mogelijk samenwerken om te zorgen voor een integrale benadering en adequate hulpverlening.

…die we duurzaam ondersteunen

Excellente zorg kan alleen duurzaam worden aangeboden, als ook de organisatie ervan excellent is. Duurzame ondersteuning betekent dat er wordt geïnvesteerd in een goede relatie tussen cliënt en organisatie. Vanuit de organisatie wordt hard gewerkt om de tevredenheid van de cliënten te behouden. Daarom wordt er geïnvesteerd in mensen en processen, het ontplooien van steeds nieuwe initiatieven en streven naar voortdurende vernieuwing van de organisatie en haar producten.

…vanuit een efficiënte organisatie

De ambitie om verder door te groeien staat centraal in de bedrijfsvoering. Naast de ambitie om tegelijk een flexibele, transparante en efficiënt georganiseerde zorgverlener te blijven, met geringe overhead, korte lijnen, goede communicatie en lage kosten.
Als efficiënte organisatie slaagt Evital erin verspilling van zorggeld tegen te gaan, als (onder)aannemer de zorg tegen een gematigd tarief te contracteren en lage overheadkosten bij de bedrijfsvoering te houden. En tegelijkertijd jaarlijks een gezond bedrijfsresultaat te realiseren.

…op basis van wederzijds respect

De cliënt bepaalt in hoge mate wat goede zorg is, omdat het diens persoonlijk belang betreft. Evital
wil dat waar mogelijk respecteren en vraagt tevens van de cliënten om een zelfde respect voor de professionele, organisatorische en praktische condities die de zorgverlening in Nederland stelt.

…waarbij de kwaliteit ertoe doet

Kwaliteit staat hoog in het vaandel van de organisatie en de organisatie-ambitie wordt met succes gekoppeld aan kwaliteit. Evital heeft bewezen een kwalitatief sterk organisatie te zijn, wat onder andere tot uitdrukking komt in het behalen van het HKZ, Ecabo, Calibris certificaten.

Locaties

Thuiszorg Evital - bezoekadres

Blankenweg 39
6827 BW  Arnhem
Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
Blankenweg 39
6827 BW
 Arnhem